Privatumo politika

Privatumo politika (atnaujinta 2020.11.27)

-----, UAB (toliau – “Bendrovė”) gerbia visų savo klientų, įskaitant internetinės svetainės www.dcensy.com (toliau – “Svetainė”) lankytojų (toliau – “Klientai”), teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.

Ši Privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Bendrovės klientų (įskaitant Svetainės lankytojus) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

Naudodamiesi Bendrovės Svetaine, taip pat naudodamiesi Bendrovės siūlomomis paslaugomis bei suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis.

SĄVOKOS

  • Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.
  • Duomenų subjektas – Bendrovės klientas (įskaitant Svetainių lankytojus): fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra renkami Bendrovės.
  • Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
  • Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
  • Duomenų valdytojas – UAB “Vilniaus durys” pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kodas 301911692, veiklos vykdymo adresas Vilkpėdės g. 22, LT-03151 Vilnius, Lietuva, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

RENKAMI ASMENS DUOMENYS

Bendrovė renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi arba pildydami užklausos formas Svetainėje, arba užsisakydami paslaugas kitu būdu: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, el. pašto adresas, telefono nr., duomenys, susiję su paslaugų teikimu, pvz., paslauga ir jos užsakymo detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, slaptažodžiai, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, pildydami užklausas Svetainėje, registruodamiesi ir (arba) užsakydami paslaugas.

Bendrovė renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamies arba pildydami užklausas, ir (arba) užsakydami paslaugas Svetainė, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (arba) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainių: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija.

Duomenys saugomi ne ilgesniais, nei teisės aktuose, reguliuojančiuose duomenų tvarkytojų ir duomenų subjektų santykius, numatytais terminais.

SUKAUPTŲ DUOMENŲ NAUDOJIMAS

Informacija, kurią Bendrovė sukaupia, panaudojama, kad būtų užtikrintos, palaikomos, apsaugotos ir patobulintos esamos paslaugos ar būtų parengtos naujos; paslaugų, ir (arba) prekių pirkimo (užsakymo) apdorojimui ir administravimui; informacijos apie prekes ir paslaugas duomenų subjektams suteikimui; Bendrovės klientų identifikavimui, registruojantis Svetainėje bei prisijungiant prie savo paskyros; su paslaugų užsakymu susijusios buhalterinės apskaitos tvarkymui, susisiekimui su Jumis dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, tiesioginės rinkodaros tikslais (išimtinai tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).

DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu; renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi.

JŪSŲ TEISĖS

Jūs turite šias, žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą (el. paštu [email protected]; siunčiant paštu, adresu Vilkpėdės g. 22, LT-03151 Vilnius) bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę: susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis, taip pat reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys, reikalauti, kad Bendrovė ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jei: jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; reikalauti, kad Bendrovė apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą; gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu; nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Bendrovės darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.
Bendrovė gali pateikti Jūsų asmens duomenis: duomenų tvarkytojams, kurie Bendrovei teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Bendrovės vardu ir Bendrovės ar Jūsų naudai, teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu.

Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų teisės aktų reikalavimus ir būtų užtikrinta pilna Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.

SLAPUKAI (COOKIES)

Mūsų Svetainėje gali būti naudojami slapukai (slapukas – tai nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje), tam, kad užtikrinti tinkamą reikiamų paslaugų suteikimą (pvz. prisijungimą prie asmeninės paskyros), pagerinti Svetainių funkcionalumą ar Svetainių lankomumo statistikai analizuoti. Jei slapukai konkrečioje svetainėje yra naudojami, Klientai apie tai informuojami. Slapukams priimti, išskyrus slapukus, užtikrinančius bazinį tinklapio funkcionalumą, reikalingas Kliento sutikimas.

expand_more